Om almi expand

Almi expand är en del av det större projektet Hållbara Gotland, där regeringen avsatte 100 milj kr för utveckling av det gotländska näringslivet som kompensation för att områden på norra Gotland Natura 2000-skyddades.